ศว.กสอ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงการเสนอโครงการฯ

วันที่เผยแพร่ : 09/04/2021 | เผยแพร่โดย : attakorn

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง : ดร.เกษสุดา ดอนเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยจังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ 608,419,472 ล้านบาท

ข่าวกิจกรรม และข่าวฝาก/สมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ